کاهش وزن و رژیم لاغری !

برنامه رژیم لاغری و کاهش وزن برای تناسب اندام و رژیم غذایی مناسب و سالم

کاهش وزن و رژیم لاغری !

برنامه رژیم لاغری و کاهش وزن برای تناسب اندام و رژیم غذایی مناسب و سالم

این فهرست به روز می شود!
 • فراموش کردن بسم الله در ابتدای غذا
 • بسیار سریع غذا خوردن
 • نجویدن کامل غذا
 • خوردن مایعات قبل، بعد و هنگام غذا خوردن
 • فراموش کردن شروع و پایان غذا با نمک یا سرکه
 • تمرکز نداشتن هنگام غذا خوردن و مشغول بودن به افکار حاشیه ای
 • بعضا اضطراب داشتن هنگام غذا به دلیل ذیق وقت
 • فراموش کردن شکر کردن بعد از غذا
 • رعایت نکردن تعادل مزاج خوراکیها
 • ترک نکردن غذا قبل از احساس سیری
 • غذا خوردن تفریحی